Warunki użytkowania

Witryna internetowa www.havasmedia.pl („Witryna”) jest obsługiwana przez Havas Media Sp. z o.o. (zwaną dalej „Havas Media”, „my”, „nas” lub „nasza”), o numerze identyfikacji podatkowej („NIP”) 5213096067, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000033683, z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 15. Więcej informacji na temat Havas Media można uzyskać na naszej Witrynie w sekcji „Kim jesteśmy” i „Czym się zajmujemy” lub przesyłając nam e-mail na poniższy adres office.poland@havasmedia.com. Zwrot “Użytkownik” odnosi się do Ciebie jako użytkownika naszej Witryny.

Witryna umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji na temat HAVAS MEDIA i podmiotów z nim powiązanych w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika w formie strony WWW.

Witryna może być również wykorzystywana przez HAVAS MEDIA i podmioty z nim powiązane do kontaktu z ich klientami, kontrahentami, podwykonawcami itp.

Określiliśmy zasady, na których udzielamy Użytkownikowi dostępu do naszej Witryny. Obejmują one warunki, które regulują:

 • używanie Witryny przez Użytkownika (łącznie z prawami Użytkownika do linkowania z Witryną), jak zostało to określone w niniejszych „Warunkach użytkowania”;
 • wykorzystywanie przez nas cookies na Witrynie
 • sposób, w jaki będziemy wykorzystywać i chronić informacje na temat Użytkownika.

Dokumenty te są wspólnie zwane „Warunkami”.

UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ WITRYNY

Dostęp do Witryny i użytkowanie jej są równoznaczne z pełną akceptacją i zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania Warunków w całości.

Użytkownik powinien przeczytać wszystkie Warunki przed przystąpieniem do użytkowania Witryny. Użytkownik powinien również zachować i/lub wydrukować kopię niniejszych Warunków na przyszłość.  Jednakże należy zaznaczyć, że w dowolnym momencie możemy zmieniać nasze Warunki, dlatego zalecamy Użytkownikowi, aby czytał Warunki za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Witryny. Zaktualizowane Warunki będą dostępne poprzez Witrynę. Jeśli Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Warunkach na domowej stronie Witryny i dalej będzie wchodził na naszą Witrynę i korzystał z niej, uzna się, że Użytkownik zaakceptował wszystkie zmiany w Warunkach.

Zabrania się Użytkownikowi używania lub sprawiania, że inny będą używać jakichkolwiek automatycznych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania treści lub danych z naszej Witryny dla celów komercyjnych.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny.

DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY

Dostęp do naszej Witryny jest nadawany tymczasowo. Regularnie aktualizujemy naszą Witrynę i możemy zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika. Mamy prawo wycofać, zmienić lub zawiesić usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia dostępności określonych elementów Witryny do zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności będących klientami, kontrahentami lub podwykonawcami HAVAS MEDIA. Dostęp do takich elementów witryny uzależniony będzie od podania przez Użytkownika indywidualnego loginu oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do korzystania z Witryny osobom trzecim. Warunki  rejestracji i przyznania Użytkownikowi uprawnień określonych w niniejszym akapicie będą każdorazowo ustalane w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy HAVAS MEDIA a Użytkownikiem.

Użytkownik jest zobowiązany do poczynienia wszelkich niezbędnych przygotowań celem uzyskania dostępu do naszej Witryny. Użytkownik jest również zobowiązany do powiadomienia o niniejszych Warunkach wszystkich osób, które wchodzą na naszą Witrynę przez łącze internetowe Użytkownika.

Należy zauważyć, że korzystanie z naszej Witryny jest zależne od tego, czy komputer i/lub urządzenie przenośne Użytkownika spełnia wymogi kompatybilności i naszej standardowej specyfikacji.

Zalecane jest sprawdzenie specyfikacji, aby upewnić się, że komputer i/lub urządzenie przenośne Użytkownika jest kompatybilne z naszymi produktami i usługami. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożliwość zapoznania się z Witryną wynikającą z niekompatybilności (w tym między innymi, ale nie wyłącznie każdorazowo wymagania, co do minimalnej pamięci i wolnego miejsca na dysku).

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał Witryny do nieuczciwych celów oraz postępował w sposób, który może zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom HAVAS MEDIA lub stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uszkodzenie, sparaliżowanie lub przeciążenie Witryny lub w żaden sposób nie utrudni jej normalnego użytkowania i funkcjonowania.

Informujemy Użytkownika, że w razie naruszenia treści niniejszych Warunków, Polityki Prywatności lub Polityki Ciasteczek, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Witryny, podejmując wszystkie niezbędne dla tego celu środki techniczne.

NEWSLETTER

Zastrzegamy sobie możliwość zamieszczenia w Witrynie mechanizmu umożliwiającego Użytkownikowi zamówienie naszego newslettera. Aby otrzymywać newsletter Użytkownik powinien podać swój adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera. Do treści newslettera stosuje się postanowienia niniejszych Warunków dotyczące Materiałów zamieszczanych w Witrynie.

POLEGANIE NA UMIESZCZONYCH INFORMACJACH

Materiały umieszczone na naszej Witrynie nie stanowią porad i nie powinno się na nich polegać w ten sposób. Dlatego też wyłączamy jakąkolwiek naszą odpowiedzialność wynikającą z opierania się przez Użytkownika na takich informacjach, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do wszystkich informacji, obrazów, naszego logo, znaków usługowych, nazw handlowych, znaków towarowych i innych treści wyświetlanych na Witrynie („Materiały”) albo należą do HAVAS MEDIA albo mamy na nie licencję od naszych licencjodawców i wykorzystywanie Witryny i Materiałów przez Użytkownika podlega niniejszym restrykcjom.

Użytkownik może uzyskać dostęp, przeglądać i wydrukować jedną kopię niniejszej Witryny i wszystkich Materiałów ściśle zgodnie z Warunkami. W tym względzie Użytkownik może tylko przeglądać, wydrukować, używać, cytować, przytaczać Witrynę i Materiały dla własnego i niekomercyjnego użytku Użytkownika i pod warunkiem, że Użytkownik poda odpowiednie źródło tam, gdzie jest to adekwatne.

Wykorzystywanie Witryny przez Użytkownika nie jest równoznaczne z cesją jakichkolwiek praw intelektualnych i lub własności przemysłowej do Witryny i/lub Materiałów. W tym celu w ramach niniejszych Warunków jednoznacznie zabrania się Użytkownikowi, z wyjątkiem takich przypadków, na które zezwala prawo lub uprzednie zezwolenie udzielone przez Havas media:

 • usuwać jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich lub innych praw wyłącznych do Materiałów;
 • używać jakichkolwiek Materiałów z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać jakiekolwiek nasze lub jakichkolwiek stron trzecich prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa wyłączne; lub
 • kopiować, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, nadawać, wyświetlać w ramce, publicznie rozpowszechniać lub udostępniać jakimkolwiek stronom trzecim lub wykorzystywać tę Witrynę i/lub Materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody.

LINKOWANIE DO NASZEJ WITRYNY

Użytkownik może linkować do jakiejkolwiek strony naszej Witryny dla celów niekomercyjnych pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nienaruszający naszej reputacji, ani nie wykorzystujący jej. Aby uniknąć wątpliwości strona linkująca do Witryny nie może zawierać żadnych nielegalnych materiałów lub materiałów dla dorosłych lub jakichkolwiek materiałów, które są obraźliwe, napastliwe lub w inny sposób naganne oraz nie może zawierać żadnych nieprawdziwych, nieścisłych lub błędnych stwierdzeń na temat Witryny i/lub na temat HAVAS MEDIA. („Witryna Linkująca”).

Nie wolno linkować do naszej Witryny w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, zgodę lub poparcie po naszej stronie, gdy takowe nie istnieje. Nie wolno usuwać lub przysłaniać przez kadrowanie lub w jakikolwiek inny sposób, reklam, informacji o prawach autorskich, lub innych informacji publikowanych na Witrynie. Nasza Witryna nie może być wyświetlana w ramce na jakiejkolwiek innej stronie.

Jeśli HAVAS MEDIA zezwoli na linkowanie, nastąpi to na następujących warunkach:

 • link będzie łączył wyłącznie do strony domowej Witryny;
 • w żadnym wypadku zezwolenie udzielone przez HAVAS MEDIA nie oznacza: (i) że HAVAS MEDIA sponsoruje, współpracuje, potwierdza lub koordynuje treści i/lub usługi zapewniane przez Witrynę Linkującą; lub (ii) HAVAS MEDIA odpowiada za zawartość Witryny Linkującej;
 • Witryna Linkująca będzie w pełni zgodna z Ustawą i nigdy nie może być hostem treści własnych lub stron trzecich, które: (i) są bezprawne lub szkodliwe lub naruszające etykę i dobre obyczaje (treści pornograficzne, brutalne, rasistowskie, etc); (ii) wprowadzające w błąd lub mogące wprowadzić w błąd Użytkownika sugerując mylnie, że HAVAS MEDIA łoży, podtrzymuje, przestrzega lub w jakikolwiek inny sposób wspiera idee, stwierdzenia lub wyrażenia legalne lub nielegalne nadawcy; i (iii) niestosowne lub niezwiązane z działalnością HAVAS MEDIA.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na linkowanie w dowolnym momencie. W każdym przypadku w wypadku naruszenia, któregokolwiek z powyższych warunków, HAVAS MEDIA niezwłocznie dezaktywuje link.

PRYWATNOŚĆ, DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I CIASTECZKA

Ochrona danych osobowych Użytkownika jest dla nas ważna. Możemy zbierać informacje od Użytkownika za pomocą formularzy danych znajdujących się na Witrynie. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności  lub szczegóły, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika.

Aby dowiedzieć się szczegółów, w jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka przeczytaj naszą Politykę Ciasteczek.

WITRYNY STRON TRZECICH

Nasza Witryna i/lub materiały mogą zawierać linki do witryn stron trzecich, np. [LinkedIn, Twitter i YouTube] („Witryny Zewnętrzne”).

W żadnym wypadku istnienie Witryn Zewnętrznych nie pociąga za sobą rekomendacji, promocji, identyfikacji lub zgodności HAVAS MEDIA względem oświadczeń, treści lub usług dostarczanych przez Witryny Zewnętrzne. W związku z tym HAVAS MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za treści Witryn Zewnętrznych lub za warunki użytkowania lub polityki prywatności Witryn Zewnętrznych. Tylko Użytkownik jest odpowiedzialny za ich weryfikację i akceptację za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi i korzysta z Witryn Zewnętrznych.

Wyszukiwanie i interakcje Użytkownika na innych stronach, łącznie z Witrynami Zewnętrznymi podlega zasadom i politykom tych stron również w odniesieniu do prywatności. Należy przeczytać te zasady i polityki przed podjęciem działań.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dokładność lub opinie wyrażone na Witrynach Zewnętrzynych. Linki nie oznaczają, że jesteśmy zrzeszeni lub powiązani z takimi stronami lub nasza Witryna jest zrzeszona lub powiązana z takimi stronami.

Włączenie jakiegokolwiek linku do naszej Witryny lub do informacji wysyłanych do Użytkownika nie oznacza popierania podlinkowanych stron przez nas (lub nasze spółki macierzyste, spółki z nami powiązane lub instytucje stowarzyszone lub klientów wyżej wymienionych).

Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik używa linku, aby przejść z naszej Witryny do innej strony, niniejsze Warunki w tym Polityka Prywatności i Polityka Ciasteczek nie pozostają w mocy prawnej i Użytkownik powinien przeczytać warunki zawarte na takich Witrynach Zewnętrznych.

INFORMACJE NA WITRYNIE

Jeśli Użytkownik lub jakikolwiek inny użytkownik Internetu wie, że jakakolwiek informacja lub treść Witryny lub dostarczana przez Witrynę jest niezgodna z prawem, narusza prawa stron trzecich, narusza Warunki lub jest w jakikolwiek inny sposób szkodliwa lub sprzeczna z zachowaniem etycznym lub zwyczajowym, może skontaktować się z nami, pisząc na poniższy adres e-mail office.poland@havasmedia.com lub na poniższy adres pocztowy: HAVAS MEDIA Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, podając:

 • dane osobowe powiadamiającego: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • opis faktów, które wskazują, że treści lub informacje są niezgodne z prawem lub nieodpowiednie wraz z dokładnych adresem, pod którym są dostępne;
 • w przypadku naruszenia praw stron trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej, dane posiadacza naruszonych praw muszą być podane, jeśli jest to osoba inna niż zgłaszająca.

W przypadku, o którym mowa powyżej HAVAS MEDIA zachowuje prawo do zawieszenia lub usunięcia treści nawet, jeśli nie naruszają one w sposób bezprawny zasad ustalonych w Warunkach, z uwzględnieniem w każdym przypadku spornych dóbr prawnych.

Stosownie, jeśli Użytkownik uważa, że Witryny Zewnętrzne zawierają bezprawne, szkodliwe, uwłaczające, brutalne lub nieadekwatne treści, Użytkownik może powiadomić o tym HAVAS MEDIA pod poniższym adresem e-mail: office.poland@havasmedia.com.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłącza się wszelkie gwarancje, warunki i oświadczenia, które mogłyby w przeciwnym razie być wymagane przez prawo w stosunku do tej Witryny. W tym zakresie Użytkownik musi przedsięwziąć własne środki ostrożności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność utrzymania Witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności, w ramach niniejszych Warunków, za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne lub inne, nawet jeśli zostaniemy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne, być niedokładne lub niekompletne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku działań Użytkownika lub zaniechań na podstawie Materiałów dostępnych na tej Witrynie. Jednak nic w niniejszych Warunkach nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika, i nic w tych Warunkach nie wyklucza naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikające z naszego zaniedbania; (ii) szkody wyrządzone umyślnie, i/lub (iii) cokolwiek innego, co nie może być wyłączone lub ograniczone przez nas, zgodnie z obowiązującym prawem.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I PRAWO WŁAŚCIWE

Dostęp do Witryny i wykorzystywanie jej przez Użytkownika oznacza pełną akceptację niniejszej sekcji („Zgodność z Prawem i Prawo Właściwe”), zatem należy ją uważnie przeczytać za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi do Witryny.

Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie sprawy lub spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Polska) o ile ich stroną nie jest konsument w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

Użytkownik jednoznacznie i bez zastrzeżeń akceptuje, że wchodzi na Witrynę i używa jej wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz że jest odpowiedzialny za zgodność z właściwym prawem odnoszącym się do użytkowania Witryny lub w inny sposób związanym z Witryną. W tym względzie Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Witryny dla nieuczciwych celów i nie szkodzenia swoim zachowaniem wizerunkowi, interesom i prawom HAVAS MEDIA lub stron trzecich. Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przeprowadzał żadnych czynności mających na celu uszkodzenie, pozbawienie użyteczności lub przeciążenie Witryny lub mogące w jakikolwiek inny sposób przeszkodzić w jej normalnym użytkowaniu i funkcjonowaniu. W zakresie, w jakim Witryna lub jakiekolwiek inne działanie rozważane przez nią będzie naruszać jakiekolwiek prawo pod jurysdykcją inną niż polska, Użytkownik nie może wchodzić na Witrynę lub użytkować jej lub próbować przeprowadzać łamiące prawo czynności, a niniejsze postanowienie jest nadrzędne w stosunku do wszystkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

W tym względzie Użytkownik jest informowany, że jeśli naruszy Warunki lub inne konkretne postanowienia zawarte w Witrynie, HAVAS MEDIA zachowuje prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odmówienia dostępu do Witryny, stosując wszelkie techniczne środki niezbędne do tego. W dodatku HAVAS MEDIA zachowuje prawo do zastosowania takich środków, jeśli będzie miała uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik narusza którekolwiek spośród ww. warunków.

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne, zostanie ono usunięte lub zastąpione. W każdym przypadku, takie unieważnienie nie wpływa na pozostałe postanowienia Warunków.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub zapytania odnośnie materiału, który pojawia się na naszej Witrynie, lub pytania na temat użytkowania jej lub na temat Warunków, należy skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail office.poland@havasmedia.com.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek sugestie odnośnie usprawnień lub dodatków, które chciałby wprowadzić na naszej Witrynie, należy wysłać nam e-mail na adres office.poland@havasmedia.com. Nasz korespondencyjny adres pocztowy to HAVAS MEDIA Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.