Kontakt dla prasy

Karolina Szaflarska
karolina.szaflarska@havasmg.com
tel. +48 606 780 410